STOP IT SCOTLAND

Call us 0808 1000 900

Concerned about your behaviour?
Concerned about someone you know?


Concerned about a child's behaviour?
Have you been abused?

Need advice on how to protect children?
Are you a professional looking for advice?

Stop it Now! Scotland

Home
Who we are

What we do
Internet offence Services
Community Engagement
Public Perceptions Survey
National Survivor Strategy
National Steering Group
Publications and Resources
Get Involved
Social Media
Contact Us
Useful Links
Help and Advice

Welcome to Stop it Now! Scotland

Stop it Now! Scotland is the national programme for the prevention of child sexual abuse.

We work to make Scotland’s children and young people, and our communities, safer by:-

 • providing information about child sexual abuse and sex offending
 • providing practical tools to help people prevent child sexual abuse from happening
 • providing services to individuals concerned about their sexual thinking or behaviour towards children or young people.
 • working in strong partnerships with other agencies and organisations to make Scotland safer.

We believe that child sexual abuse is preventable and that adults
must take responsibility for protecting children by seeking early help
when they are concerned about their own thoughts or behaviour or that of
other people.

This can be best achieved when adults are alert to the signs of
child sexual abuse and the behaviour that might pose a risk to children
and when they know where the can seek help and advice.

Stop it Now! Scotland works closely with the Scottish Government,
the Police, local authorities, the voluntary sector and others to
promote good practice and policies designed to better protect our
children and young people at the earliest stage, to change the behaviour
that might cause harm to children and to make our communities safer.

Stop it Now! Scotland was established in 2008. Currently we are funded by the Scottish Government

Gàidhlig

Is e Stadaibh a-Nis E! Alba am prògram nàiseanta a tha ag amas air  dochann drabasta cloinne a bhacadh.

Tha sinn ag obair gus clann, òigridh agus coimhearsnachdan na h-Alba a dhèanamh nas sàbhailte tro bhith:

 • a’ sgaoileadh fiosrachadh mu dhochann drabasta cloinne agus mu eucoir feiseach
 • a’ brosnachadh cur-an-sàs nan coimhearsnachdan fhèin ann a bhith
  a’ bacadh dochann drabasta nam measg agus a’ dìon an cuid cloinne
 • a’ solarachadh ’s a’ gabhail pàirt ann am pròiseactan a bheir taic
  do phearsannan, buidhnean-gnìomha agus coimhearsnachdan ann a bhith a’
  bacadh dochann drabasta cloinne
 • ag obair ann an com-pàirteachasan làidir le buidhnean ’s buidhnean-gnìomha eile gus Alba a dhèanamh nas sàbhailte.

Tha sinn gu mòr den bheachd gun urrainnear dochann drabasta cloinne
a bhacadh agus gu bheil e mar fhiachaibh air inbhich an cùram airson
sàbhailteachd cloinne a ghabhail orra fhèin, tro bhith a’ sireadh
cobhair cho tràth is a ghabhas ma tha na smuaintean no an dol a-mach aca
fhèin no aig daoine eile a’ cur dragh orra. Is e an dòigh as fheàrr a
thèid seo a choileanadh inbhich a bhith furachail ris na comharran air
dochann drabasta agus ris an t-seòrsa dol a-mach a dh’fhaodadh a bhith
na chunnart do chloinn, agus fios a bhith aca càit am faigh iad taic
agus comhairle.

Tha Stadaibh a-Nis E! Alba ag obair gu dlùth leis an Riaghaltas, a’
phoileas, ùghdarrasan ionadail, an roinn shaor-thoileach agus buidhnean
eile, gus deagh chleachdadh agus polasaidhean a bhrosnachadh a tha air
an dealbhadh los ar clann ’s ar n-òigridh a dhìon aig an ìre as tràithe,
los an dol-a-mach a dh’fhaodadh cron a dhèanamh air cloinn is òigridh
atharrachadh, agus los ar coimhearsnachdan a dhèanamh nas sàbhailte.

Stèidhicheadh Stadaibh a-Nis E! Alba ann an 2008, agus tha e air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba.

Ma tha eadar-theangachadh Gàidhlig air pàirt sam bith dar fiosrachadh a dhìth ort, nach sgrìobh thu gu: scotland@stopitnow.org.uk

from Blogger http://ift.tt/2ckT5xg
via IFTTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *